Istorija svijeta je napredovanje svijesti o slobodi.

Georg Vilhelm Fridrih Hegel

Centar za građanske slobode (CEGAS) je nevladino udruženje čija je glavna misija mobilisanje društva na kolektivnu akciju u svrhu jačanja institucija, vladavine prava i demokratskog i inkluzivnog pristupa rješavanju problema. Svoj uticaj ostvaruje kroz istraživački pristup društvenim izazovima i kreiranju rješenja u vidu kampanja, predloga javnih politika i izgradnji platformi za saradnju.

Djelujemo na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kao podrška zajednicama, institucijama i partnerima u obraćanju problemima ljudskih prava i konsolidovanjima demokratskih procesa. Pitanje ljudskih prava je pitanje pravnog okvira, sistema i kulture, te naši kadrovi iz multidisciplinarnog i holističkog pristupa djeluju u pravcu rješavanja društvenih problema.

TRI TEMELJA DJELOVANJA

Naše djelovanje u pravcu vladavine prava je zasnovano na tri strateška temelja: univerzalnost ljudskih prava, empatija i združeno djelovanje sistemskih, pravnih i kulturnih faktora.

VODEĆI PRINCIP: ODGOVORNOST SVIH

Naš rad je usmjeren na institucije i vladu kao primarne garante vladavine ljudskih prava. Međutim, uz svijest o kompleksnosti društvenih problema naš rad ne isključuje i nedržavne faktore iz odgovornosti, poput nevladinog sektora, privatnog sektora, kulture itd.

ETIČKI PRINCIPI

Centar za građanske slobode (CEGAS) je nestranačka i neprofitna organizacija. Nezavisnost, stručnost i objektivnost su prepoznatljiva obilježja našeg rada. Taj kredibiltet održava maksimalnom transparentnošću u našim aktivnostima.

DOKAZANA EKSPERTIZA

Centar za građanske slobode koristi široki spektar metoda koji se pokazao kao koristan i efikasan: analiza primjene zakonodavstva u različitim oblastima, kvantitativne i kvalitativne metode u istraživanju iz društvenih nauka, predlozi javnih politika, praćenje rada institucija, komunikacija i uspostavljanje odnosa sa javnošću pomoću sistematski osmišljenih komunikacionih strategija preko masovnih medija poput: društvenih mreža, saopštenja za javnost, tradicionalnih medija, zabavno-edukativnih sadržaja, podkasta itd.