“Dvije trećine potencijalne vrijednosti društvenih medija leži u poboljšavanju komunikacije i saradnje unutar i između industrija.”

McKinsey Global Institute

Naša kvantitativna i kvalitativna istraživanja su pokazala da mladi uprkos velikom interesovanju za uključivanje u društvo i donošenje odluka, ocjenjuju da tu priliku gotovo da i nemaju. Sa druge strane našli smo da predstavnici institucija spremni da ocijene da je njihova organizacija otvorena za mlade, ali kada su bili upitani za inkluzivnost organizacija u Crnoj Gori generalno, davali su znatno niže ocjene. Ovo ukazuje na veliku nesamosvjesnost i nespremnost da se sistematski pristupi komunikacionim kanalima sa ciljnim grupama. Ovo je istinito kako za državne institucije tako i za nevladin sektor.

“Institucije postoje u službi građana, s toga i procesi i komunikacije moraju biti usmjereni ka njima. Njihove usluge i procedure su proizvod koji ima svoje korisnike. Zamislite da “Coca Cola” ili “Apple” krivi nezainteresovanost korisnika za pad njihovog zadovoljstva brendom. Manjak inkluzivnosti mladih u društvu nije problem njihove nezainteresovanosti nego loše organizacije i neadekvatne strategije komunikacije sa jednom od ciljnih grupa.”

Danilo Đukanović, CEGAS

Administrativni jezik i tradicionalni kanali komunikacije doveli su do opšteg nepovjerenja građana u državne institucije kao i do njihove isključenosti iz njih. Dok su “inkluzivnost” i “transparentnost” samo dvije prazne riječi koje se koriste  da bi se pridobili donatori, ni nevladin sektor neće dopinijeti rešavanju ovog problema. Rezultat toga su mladi koji smatraju da nisu uključeni u društvo, nemaju perspektivu u Crnoj Gori, da se njihov glas ne čuje kao i  da im se niko zapravo ni ne obraća.

Empatija je vrijednost koju njegujemo i cilj nam je da naša komunikacija bude za građanina, sa građaninom. Njegujući sistematski pristup, naši kanali komunikacije i jezik koji koristimo vođeni su perspektivom građanina. Poseban akcenat stavljamo na zapostavljenu mladu populaciju, te kroz upotrebu novih medija poput Instagram-a, Facebook-a, Twitter-a i podkasta “Diskriminacija” im želimo pristupiti nudeći im zabavno-edukativni sadržaj, ali i šansu da se uključe u društvene probleme.