Policy Brief: Od obrazovanja do radnog angažovanja

Sažetak: Neiskorišćeni potencijal mladih u Crnoj Gori, kao i njihov konstantan odlazak iz Crne Gore u potrazi za boljim prilikama u organizovanijim sistemima, traže strukturnu i zakonodavnu reformu. Cilj ovog predloga je da predstavi moguće promjene, reforme i izmjene koje će omogućiti mladima da kroz obrazovanje i prakticnu primjenu znanja stečenog obrazovanjem ista usavrše kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Neusaglašenost znanja i vještina koje mladi posjeduju, i onih koje tržište rada zahtijeva je uzrok nezaposlenosti mladih, koji je kompleksan i u osnovu predstavlja problem neusaglašene ponude i tražnje. U skladu sa tim, neophodno je reforme kreirati na taj način da mogu da adekvatno utiču na promjene kako ponude, tako i tražnje. Reforma obrazovnog sistema kroz izmjene plana i programa rada, uvođenje novih i besplatnih kurseva, kao i obavezne prakse, će imati za cilj rješavanje problema ponude znanja i vještina, kako bi se iste dovele na nivo koji tržište rada i zahtijeva. Sa druge strane, reforme koje imaju za cilj da podstaknu poslodavce da zapošljavaju više mladih ljudi će uticati na element tražnje na tržištu rada. Strukturna dugoročna reforma je potrebna kako bi se adekvatno odgovorilo na navedeni problem, te kratkoročne opcije i promjene nijesu niti potrebne niti poželjne.

Preporuke:

 • Pospješivanje neformalnog obrazovanja
 • Osnivanje tijela kao spone između privatnog sektora i obrazovnog sistema
 • Uvođenje obavezne prakse
 • Finansijske mjere koje bi podstakle poslodavce da zaposle više mladih ljudi:
  • subvencije zarada mladih
  • finansijske olakšice za poslodavce

Cijeli dokument preuzmite ovdje:

Policy Brief: Mentalna higijena za mlade u Crnoj Gori

Sažetak: Cilj ovog predloga javne politike je davanje preporuka za unaprijeđenje pristupa psihološkim savjetovanjima i psihoterapijskim uslugama mladim osobama u Crnoj Gori. S obzirom na socio-političke okolnosti u kojima se Crna Gora nalazi prije i nakon turbulentnog perioda smjene vlasti 2020. godine, krize izazvane pandemijom COVID-19, tradicionalno visoke stope nezaposlenosti (koja kod mladih ide i do 50%), nedostacima obrazovnog sistema i tržišta rada, kao i sa druge strane visokom stopom samoubistava i prisutne društvene stigmatizacije u vezi sa mentalnim zdravljem, smatramo da bi institucionalna intervencija u ovoj oblasti bila od krucijalnog značaja za dalji razvoj društva. U tom pravcu, trebalo bi povećati kapacitete osoblja u osnovnim i srednjim školama na pozicijama psihologa/škinje, unaprijediti edukaciju o mentalnom zdravlju, unaprijediti pristup psihološkim uslugama u visokoškolskim institucijama i lokalnim zajednicama.

Preporuke:

 • U osnovnim i srednjim školama je neophodno povećati kapacitete osoblja na pozicijama psihologa/škinja;
 • Povećati kvalitet edukacije i prevencije stigmatizacije u oblasti mentalnog zdravlja u srednjim školama, uz podizanje svijesti o mentalnoj higijeni;
 • Osnivanje psiholoških savjetovališta u sklopu visokoškolskih institucija;
 • Osnivanje psiholoških savjetovališta u sklopu institucija lokalne samouprave.

Cijeli dokument preuzmite ovdje:

Policy Brief: Pomoć za mlade pri karijernom usmjeravanju

Sažetak: Poznato je već dugi niz godina da problem „odliva mozgova“ konstantna realnost u našoj zemlji. Razlozi zadržavanja ovog problema uprkos mnogim inicijativama, projektima, medijskim kampanjama i podizanjima svijesti ipak treba tražiti u dubljim strukturama koje bi trebalo mladima da šalju poruku o tome da mogu vidjeti perspektivu u svojoj državi. Na pitanje šta su najveći problemi mladih u Crnoj Gori; 46% uzorka koji čine ljudi od 18 do 29 godina je odgovorilo da su to problemi pri zapošljavanju, a kada su upitani o tome šta bi najviše voljeli da vide što se tiče poboljšanja položaja mladih 23% ispitanika navelo je da bi njihov izbor bio pomoć pri usmjeravanju u karijeri. U situaciji rastućeg trenda nezaposlenosti, kada su i izazovi veći, važnu ulogu može imati pružanje pomoći mladima u karijernom usmjeravanju. Karijerno savjetovanje bi podrazumijevalo pružanje podrške I pomoći u procesu donošenja odluka vezano za obrazovanje, obuke, zanimanja, upravljanja svojom karijerom. Cilj ovog predloga javne politike jeste predstavljanje opcija za kreiranje kvalitetnog sistema podrške mladima od strane formalnih državnih programa i institucija kroz process karijernog usmjeravanja.

Preporuke

Angažovanje konsultanta za definisanje strategije u cilju:

 • Proaktivnog pristupa ZZZCG i CIPS-a mladima;
 • Poboljšanje međusektorske saradnje u djelovanju protiv problema nezaposlenosti mladih
 • Sistematizovana podrška mladima i program karijernog usmjeravanja u vidu besplatnih online usluga, obuka i treninga sa ciljem prelaska na tržište rada

Cijeli dokument preuzmite ovdje:

Izvještaj sa fokus grupe: Percepcija položaja mladih u Crnoj Gori iz perspektive institucija

Centar za građanske slobode održao je fokus grupu sa 6 učesnika koji su predstavljali institucije relevantne za donošenje odluka koji se tiču položaja mladih u Crnoj Gori 14. decembra 2021. godine. Fokus grupa je održana u okviru projekta Centra za građanske slobode (CEGAS) “Diskriminisani zajedno bez obzira na pol, naciju i religiju” koji finansira Ambasada SAD-a u Crnoj Gori sa ciljem utvrđivanja i rada na sistemskim faktorima pasivne diskriminacije mlade populacije.

Učesnici su pokazali dobru volju i motivaciju da učestvuju u diskusiji. Tok je tekao veoma uspješno, u diskusiji su se nadograđivale ideje i argumenti u tonu saglasnosti i poštovanja. Učesnici su pokazali dobru intuiciju i poznavanje potreba mladih, što ukazuje da se potencijalni uzroci neobraćanja pažnje na perspektivu mladih nalaze u ustrojenju sistema i institucija. Kao glavni problemi mladih identifikovani su: nedostatak prilika za uklučivanje u društvo i nedostatak pomoći pri zaposlenju i usmjeravanju u karijeri, a uzroci tome nađeni su u netransparentnosti i neinkluzivnosti institucija i zastarjelosti obrazovnog sistema. Ovo sugeriše da se problemi položaja mladih koji se tiču institucija nalaze u dubokim sistemskim faktorima i komunikacionim kanalima koji bi trebalo da pružaju informacije i usluge svojoj ciljnoj grupi, odnosno građanima.

Izvještaj možete preuzeti ovdje:

Pilot studija: Mladi o društvu – Istraživanje percepcije položaja mladih u Crnoj Gori

Ovo istraživanje predstavlja pilot studiju koja treba da posluži kao osnova i smjernica za buduća istraživanja o potrebama, položaju, stavovima mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori, kao i osnov za preporuke na podacima zasnovanih javnih politika. Cilj je i utvrditi i predložiti adekvatnu metodologiju za dalje izučavanje, sa krajnjim ciljem boljeg poznavanja ove problematike zarad unaprijeđenja odnosa i komunikacije potreba i problema mladih sa institucijama i donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Predmet ovog istraživanja su potrebe, položaj i stavovi mladih o obrazovanju, društvenim problemima, zaposlenju i društvenoj inkluziji u Crnoj Gori.

Powered by WordPress.com.

Up ↑