SVE JE PRIHVATLJIVO OSIM SUROGAT MAJČINSTVA

SVE JE PRIHVATLJIVO OSIM SUROGAT MAJČINSTVA

Amandmani na Predlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, dovešće do značajne izmjene starog zakonskog rješenja i mnogo više prava, ako kao takvi svi do jednog budu usvojeni. Očekujemo da će se i u Crnoj Gori moći ostvariti pravo na donaciju genetskog materijala, koja će garantovati anonimnost davalaca; mogućnost rada nad embrionima u naučno istaživačke svrhe, uvoz i izvoz genetskog materijala; postojanje banke u kojima će se genetski material čuvati kao i jasno preciziranje ko su titulari prava, kada je ovaj zakon u pitanju.

Za titulara prava, na osnovu amandmana podnijetih Skupštini Crne Gore 27.12.2021.godine “Svako lice ima pravo na liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO pod jednakim uslovima i shodno izraženom voljom, u skladu sa ovim zakonom i savremenim standardima medicinske nauke i prakse” (Amadman 1). Čuvanje genetskog materijala, bi se na osnovu do sada određenih 5 godina čuvanja, značajno produžio na 10 godina, a Crna Gora bi konačno mogla dobiti i jedinstveni registar podataka o svim sprovedinim postupcima MPO. Amandmanom 22 se skraćuje vrijeme donošenja podzakonskih akata sa 12 mjeseci na pola godine, u nadi da će se u propisanom zakonskom roku, ovaj zakon što bolje i jasnije odrediti a onda i sprovoditi. Napominjemo da mogućnost donacije jajne ćelije unutar naše zemlje postoji, ali se podzakonskim aktom nikada nije suštinski predvidjela, tako da do danas nijesmo imali ni jednu donaciju.

Nismo sigurni, zbog čega se među amandmanima nije našao surogat u formi srodničkog (porodičnog) surogata, kada su članovi oba Odbora (Odbor za rodnu ravnopravnost i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje) bili za takav vid pomoći prilikom ostvarivanja prava na roditeljstvo.

Tim CEGAS-a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: