Predlog amandmana na Zakonik o krivičnom postupku

CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

n/r poslaničkim klubovima DPS,DF,SNP,SDP,PCG,BS i poslaničkom klubu albanskih partija

Predmet:  predlog amandmana na Zakonik o krivičnom postupku

Podnosilac:     NVO Centar za građanske slobode

Amandmane pripemio:

mr. Sergej Sekulović

Amandmani I i II

U članu 162 stav 2 riječi: ’’ili iz drugih opravdanih razloga ’’, brišu se.

Poslije stava 2 dodaje se stav 3, koji glasi:

’’ Podaci sadržani u materijalu iz stava 2 ovog člana sastavni su dio posebnog izvještaja koji se dostavlja nadležnom skupštinskom odboru, u skladu sa zakonom ’’.

Obrazloženje:

Stavom 1 člana 162 propisano je : ’’ Prije nego što se uništi materijal dobijen izvršenjem mjera tajnog nadzora u slučajevima iz člana 160 st.7 i 8 ovog zakonika, sudija za istragu će obavijestiti lice prema kome je mjera preduzeta, a to lice ima pravo uvida u prikupljeni materijal ’’. S obzirom na karakter mjera tajnog nadzora u kontekstu prava na privatnost, a u slučaju da ne dođe do pokretanja krivičnog postupka, ovakva odredba ima za cilj da uspostavi adekvatnu ravnotežu između prava društva i obaveze državnih organa na efikasnu borbu protiv teškog kriminala i osnovnih ljudskih prava i sloboda svakog pojedinca. Kako stav 2 ovog člana predstavlja izuzetak od ovog pravila, isti se treba restriktivno tumačiti, a što za polaznu osnovu mora imati taksativno nabrajanje osnova za primjenu. U tom smislu upotrebu termina koji se u praksi usljed njihove neodređenosti mogu široko tumačiti, a što za posljedicu  smanjuje izvjesnost u primjeni, potrebno je izbjeći.  U skladu sa ovakvim rezonovanjem u konkretnom slučaju je opravdano izvršiti brisanje navedenih riječi.

Uprkos stepenu zaštite koji pruža ovaj član, potrebno je ustanoviti i spoljni vid kontrole. Ovaj vid kontrole prirodno treba smjestiti u okviru predstavničkog organa građana, dakle Skupštine Crne Gore, odnosno njenog nadležnog odbora, što bi u konkretnom slučaju bio Odbor za bezbijednost i odbranu, a iz razloga što isti ima pravo uvida u podatke koji su označeni stepenom tajnosti, a na osnovu Poslovnika Skupštine CG i Zakona o parlamentarnoj kontroli u oblasti bezbijednosti i odbrane. 

Amandman III

Poslije stava 2 člana 53 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

’’U slučajevima iz stava 2 ovog člana suđenje je otvoreno za javnost’’

Obrazloženje:

Članom 53 stav 2 propisano je da: ’’izuzetno, maloljetnik koji je navršio šesnaest godina može i sam podnijeti privatnu tužbu’’. Skupština Crne Gore donijela je poseban Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku koji je u materiji koju reguliše lex specialis u odnosu na Zakonik o krivičnom postupku, odnosno odredbe ZKP-a se supsidijarno primjenjuju. Kako se ovaj Zakon bavi položajem maloljetnika kao okrivljenog ili oštećenog i stoji na pozicijama nužnosti isključenja javnosti sa ovih postupaka zbog interesa samog maloljetnog lica i društva indirektno, to ostaje otvoreno pitanje što se dešava kada se maloljetnik iznad šesnaest godina javi kao privatni tužilac. Ovo pitanje može da stvori nedoumice u praksi, pa ga je potrebno normirati. Razlozi za predloženo rješenje se nalaze u samoj prirodi krivičnih djela koja se gone po privatnoj tužbi, odnosno njihovoj težini koje se mjeri stepenom zaprijećene sankcije, i pravu okrivljenog da se koristi svim elementima prava na pravično suđenje, uključujući i javnost postupka. U pravcu navedene argumentacije i uslovi iz člana 53 koji se odnose na godine života maloljetnika koji može biti privatni tužilac, te u zakonskom postavljenju koje ide u pravcu izuzetnosti navedene situacije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: